– Finansministern tvingas nu än en gång skriva ner sina egna prognoser. Tillväxten – dvs. det som avgör jobb, välfärd och pension – bedöms nu bli en halvprocentenhet lägre än i hans senaste prognos. Detta motsvarar ett bortfall om 15 miljarder kronor för svensk ekonomi.

– Regeringens egen budgetmotion visar att man misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom.

– Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Trots detta presenteras en budget som är klinisk ren från politik från investeringar som hindrar arbetslösheten från att bita sig fast. Det är bara mer av samma misslyckade politik.

– Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet. Detta var medvetna val från regeringen, det går inte att skylla på finanskrisen.

– Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

Bokslut Reinfeldt, alla uppgifterna är hämtade från regeringens budgetproposition

Tillväxten lägre

Regeringen tvingas skriva ner sin prognos för tillväxten i år till 2,5 procent, jämfört med sin senaste prognos om 3,0. Sverige hade år 2006 en tillväxt om 4,2 procent (sida 10, bilaga 1).

Jobben färre

Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb (sida 10, bilaga 1).

Utanförskapt högre

Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010 (sida 192).

Underskott

De offentliga finanserna har på fyra år försämrats med från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott (sida 12, bilaga 1).

Här är en länk till propositonen:

http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143864

Distriktskongress i Trollhättan

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Personligt | No comments yet.

Idag är jag på distriktskongress i Trollhättan. Upp kl. 6 och avresa hemifrån kl. 7.

Just nu har vi ajournerat oss för rösträkning på plats 7 på riksdagslistan och det känns skönt att platserna 1 – 6 nu är fastställda och att jag får stå kvar på plats 4.

Den 17:e juni är det planerat att riksdagen skall rösta om regeringens förslag att det skall bli tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Hoppas att de tveksamma ledamöterna (vilket bl.a. Ny Teknik skriver om) tar sig en titt på det finska kärnkraftsbygget. TV4 rapporterade om bygget igår och just nu är det tre år försenat och 22 miljarder kronor över budget. Över 3000 rapporter om brister i konstruktionen har redan rapporterats, allt ifrån materialproblem till bristande svetsning.

Fiasko är ordet som används om projektet.

Regeringen klarar inte ungdomsarbetslösheten

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Uncategorized | No comments yet.

Ungdomsarbetslösheten rusar i höjden – regeringen klarar inte av att hantera frågan och de arbetslösa får inte rätt utbildning. Enligt arbetsförmedlingen så saknar över 100 000 arbetslösa slutbetyg från gymnasiet – och antalet väntas öka. Andelen vuxna med eftergymnasial utbildning minskar jämfört med OECD:s länderna och 11 av medlemsländer har idag en större andel unga vuxna med eftergymnasial utbildning än i Sverige.

Svenska folket tycker också att regeringen gör att dåligt jobb när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En nyligen genomförd opionsundersökning visar att bara 25% av svenskarna anser att regeringen har gjort ett bra eller mycket bra jobb för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa och ett brott mot de borgerliga partiernas löfte om fler jobb. Dessutom är det ett obegripligt slöseri med ungas resurser och kunskap, och med statens finanser. För att minska ungdomsarbetslösheten skall Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera sommarjobb i hela landet. Jobbpolitiken är regeringens stora misslyckande, en slutsats som delas av en tydlig majoritet av svenska folket, skriver Mona Sahlin idag på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi har en politik för att ge Sveriges unga jobb och nya möjligheter:

  • Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.
  • Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.
  • Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.
  • Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje.

Mona avslutar artikeln med:

Valet 2010 handlar om man vill se fler jobb med socialdemokraterna – eller fortsatt ökade klyftor med Moderaterna.

Endast sex promille av låginkomsttagarna har gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det visar en ny undersöknings som SVT:s Agenda genomfört.

RUT-avdraget har av regeringen lanserats som en avlastningshjälp för dem med låga inkomster.

Jag slåss för kvinnor som har lägre löner och som behöver den här hjälpen, sade näringsminister Maud Olofsson till Aktuellt i mars 2007.

Statistiska centralbyrån, SCB, har nu tittat närmare på de hushåll som beviljats avdrag för hushållsnära tjänster och kommit fram till att 107 låginkomsthushåll (av 81 000) köper hushållsnära tjänster och bland medelinkomsttagarna köper endast 1 procent hushållsnära tjänster.

Majoriteten av avdragen som beviljats kommer från den fjärdedel av hushållen som har högst inkomster.

Tänk om regeringen, istället för att satsa skattepengar för städhjälp åt de rika som verkligen har råd att betala sin j-kla städning själva, satsat pengarna på att t.ex. anställa alla de undersköterskor som blivit uppsagda.

Så slåss jag för kvinnor som har lägre löner!

Sämst i klassen…

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Jobben, Jobbävning, Politik, Skatter | No comments yet.

Flera borgerliga företrädare har vid upprepade tillfällen sagt att nästa val kommer att handla om jobben och ekonomin.

Före valet 2006 så anklagades vi för att ”gömma undan folk” i åtgärder – förra veckan kunde vi läsa om ”Praktikanter dumpas på myndigheter” i bl.a. DN.

SCBs senaste Arbetskraftsundersökning har rubriken ”Minskad sysselsättning under 2009”, antalet sysselsatta minskade med 94 000 personer under 2009 jämfört med 2008 och antalet arbetslösa ökade med 104 000 till 408 000 eller 8,3 procent av arbetskraften, antalet långtidsarbetslösa ökade med 42 000 personer till 115 000.

I september förra året sa statsministern ”Värsta stormen över” och så sent som i november sa finansministern ”Ljusare för svensk ekonomi”.

Men nu har ”facit” kommit även på detta…

Ett pressmeddelande från Eurostat visar på att:

  • EU:s ekonomi visar tecken på återhämtning mellan tredje och fjärde kvartalet 2009, BNP har ökat med 0,1 procent.
  • Sveriges BNP har under samma period minskat med 0,6 procent.
  • Sveriges BNP har inte växt en enda gång under 2009. Danmarks, Finlands och Norges BNP började växa redan i somras.
  • Sveriges BNP-minskning har accelererat medan Danmark, Finland och Norge har ökat eller stått still de sista två kvartalen 2009.

Så vi får verkligen hoppas att valet kommer att stå om jobben och ekonomin för vi Socialdemokrater kan bättre! Vi har en politik för fler jobb och för sunda statsfinanser där vi inte lånar till skattesänkningar.

Internationella kvinnodagen fyller 100 år

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Politik | No comments yet.

 På måndag är det 8:e mars – internationella kvinnodagen – som i år fyller 100 år.

I Stockholm uppmärksammas detta i två dagar och även runt om i landet uppmärksammas denna dagen (t.ex. i Alingsås).

Det är bra att jämställdhetsfrågorna återigen fått en framskjuten plats i samhällsdebatten. Samtidigt belyser debatten hur långt vi ännu står från målet om ett jämställt samhälle och ett jämställt familjeliv. Om kvinnor ska bli ekonomiskt självständiga måste vi kunna delta i arbetslivet på samma villkor som männen. Så är det inte i dag. Anledningen är att en orimligt stor del av omsorgen om barn och äldre liksom stödet till människor med funktionsnedsättning fortfarande är beroende av kvinnors obetalda arbete. Så länge som den bördan vilar på kvinnors axlar kommer kvinnor att ha lägre förvärvsinkomster och lägre pensioner än männen. Jämställdhetspolitiken måste utgå från detta samband. Reglerna i föräldraförsäkringen måste styra mot att föräldrarna delar lika på föräldradagarna. Brister i den offentligt finansierade omsorgen om barn och äldre liksom i stödet barn med särskilda behov och till vuxna med funktionsnedsättning måste uppmärksammas och rättas till. 

Inom LO-grupperna arbetar drygt hälften av kvinnorna med små barn på obekväm eller oregelbunden arbetstid. Mot detta ska ställas att endast c:a 4000 barn är inskrivna i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg på kvällar, nätter eller helger. Under dessa förutsättningar blir det inte lätt att arbeta heltid vilket också avspeglas i statistiken. Andelen kvinnor med små barn som arbetar heltid är endast 58 procent för sammanboende och 65 procent för ensamstående kvinnor. Bristen på barnomsorg på kvällar nätter och helger är ett akut hinder på vägen mot ett jämställt samhälle.

”Kvinnor och män har samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut”Detta mål antogs av riksdagen 2006 som ett av fyra delmål för jämställdhetspolitiken.

För oss är det självklart att politiken i allmänhet och välfärdspolitiken i synnerhet ska utformas med detta mål för ögonen. Därför är det också självklart att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid. Men vi vet också att det faktum att ett mål antagits av riksdagen inte är någon garanti för att politiken på nationell och kommunal nivå inriktas mot att uppfylla målet. Det finns mycket som kan komma emellan inte minst när kommuner ska fastställa sin budget.  Vi kräver därför att kommunerna genom lag ska bli skyldiga att tillgodose behovet av barnomsorg på kvällar och nätter.

9 500 000 000 kr gav färre jobb!

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Jobben, Jobbävning, Ungdomar | No comments yet.

SVT’s Rapport hade igår ett inslag om att regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga inte på ett avgörande sätt påverkat de ungas jobbsituation.

Förra året gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent, jämfört med 2008. Sysselsättningen har faktiskt gått ner mer i den gruppen än bland de som är lite äldre – och som inte alls fått någon sänkning av arbetsgivaravgiften.

Reformen kostar statskassan 9,5 miljarder kronor i år.

Ett av de företag som har tjänat stora pengar på reformen är McDonalds, där 70 procent av personalstyrkan är under 26 år. För alla under 26 får ju sänkt arbetsgivaravgift – inte bara nyanställda. I runda slängar kan McDonalds tjäna runt 200 miljoner kronor på reformen i år.

LO:s chefsekonom Lena Westerlund tycker att det är bortkastade pengar:

-De här siffrorna tyder på det som ekonomisk forskning visat tidigare – man kan inte med sänkta arbetsgivaravgifter öka sysselsättningen i en åldersgrupp på det här viset. Det ger inte den effekten.

Vi har i vår Budgetmotion för 2010, en budget för fler jobb, ett femstegs program, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, för fler ungdomsjobb:

1. Jobbstart för unga

2. Ungdomslyft

3. Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet

4. Fler platser i KY och högskola – och bättre kvalitet

5. Snabbare övergång från studier till arbete

Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningen (AKU) publicerades idag. Där kan man läsa att i januari minskade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 80 000 jämfört med januari 2009. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent av arbetskraften.

Hemska siffror vilket återigen visar att den moderatledda regeringen har tappat greppet om jobben. Lite längre ner i pressmeddelandet kan man läsa ännu värre siffror.

En stor del av sysselsättningsnedgången skedde liksom under 2009 inom tillverkningsindustrin, som i januari i år sysselsatte 50 000 färre än i januari för ett år sedan. Därtill minskade antalet anställda kvinnor i kommunal sektor med 47 000. Det är andra månaden i rad som den kommunala sektorn uppvisar en statistiskt säkerställd nedgång.

Antalet tidsbegränsat anställda uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring totalt sett. Däremot var antalet tidsbegränsat anställda kvinnor färre än för ett år sedan.

Återigen är det kvinnorna som får ta den största smällen och det i den kommunala sektorn och där har det verkligen inte märkts av någon minskning i ”orderingången” utan det är full fart som vanligt. Men nu är det alltså 47000 kvinnor mindre som skall göra samma jobb som för ett år sedan och dessutom med mindre tidsbegränsade tjänster. Är det någon som är förvånad att en stor majoritet kvinnor stöder de rödgröna i opinionsundersökningarna – nu är det upp till männen att visa solidaritet!

Idag kan vi också läsa (i bl.a. DN) att de allra flesta som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet har fått lägre ersättning i januaritvärt emot vad ansvarige ministern Sven Otto Littorin utlovade i december.

Lögn, förbannad lögn och statistik

digg del.icio.us TRACK TOP
By Renée Jeryd | Filed in Jobben, Jobbävning | One comment

Uttrycket ”Lögn, förbannad lögn och statistik” är ju något som man hör ganska ofta men när det gäller vår statsminister Fredrik Reinfeldt så borde man ändra ordningen till ”Statistik, Lögn och förbannad lögn”. Först sa Reinfeldt i SVT debatten att det hade blivit 100 000 fler sysselsatta under deras regeringstid vilket senare visade sig vara fel eftersom åldersperioderna i statistiken hade ändrats.

I riksdagen denna veckan sa statsministern ”Under 2009 var 40 000 fler i åldrarna 16-64 år sysselsatta jämfört med 2006, då regeringen tillträdde” men det är också fel. På bloggen Alliansfritt Sverige finns en rapport om detta. Rapporten förklarar också hur han, om Reinfeldt skulle vilja räkna ärligt, skulle komma fram till en minskning på 51 000 sysselsatta. Kortfattat går rapporten ut på att 40 000 fler sysselsatta får man fram om man räknar medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2006 (4 340 600) och medelvärdet av sysselsättningen samtliga månader 2009 (4 380 800) och får det alltså till en höjning på 40 000 sysselsatta.

2006 är alltså ett medelvärde av året regeringen Reinfeldt tog makten, inte tidpunkten. 2009 är alltså inte slutet av 2009 – den senaste statistiken, utan ett medelvärde av året. På detta sätt kan Reinfeldt delvis tillräkna sig den ökade sysselsättning på 153 900 personer som skedde under perioden januari-oktober 2009, då Socialdemokraterna fortfarande var vid makten. Han kan också bortse från en del av den minskning i sysselsättning på 38 000 människor som skedde under 2009, då Alliansen var vid makten.

För att citera en före detta vänsterledare ”Nån j-vla ordning får det väl ändå vara…”