Archive for the 'Bidragssverige' Category

Två procent!

torsdag, augusti 5th, 2010

De nya sjukförsäkringsreglerna ger inga jobb visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

De som till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna har tvingats lämna sjukförsäkringen har i stället förts över till Arbetsförmedlingens så kallade arbetslivsintroduktion.

Enbart två procent har fått ett vanligt osubventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete.

En majoritet – 58 procent – har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukersättningen.

En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar. Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.

Högeralliansens uttalade syfte med att kasta ut människor ur sjukförsäkringen och tvinga dem till Arbetsförmedlingen var att de skulle få ett arbete.

Samtidigt mörkar regeringen siffrorna. För att få en fullständig bild av hur de nya reglerna slår behöver man också veta hur många deltidssjukskrivna som tvingats säga upp sig från sitt befintliga arbete. Hur kan regeringen i avsaknad av sådan information hävda att de nya reglerna stäker arbetslinjen?

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond. Då får vi en sjukförsäkring som ger människor individuell hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Bidragssverige

fredag, maj 21st, 2010

I sin första regeringsförklaring lovade Fredrik Reinfeldt att ”fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete”. Utvecklingen har blivit den rakt motsatta.

Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer (från 6,1 till 9,1 procent). Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats.  
Kommunernas utbetalningar av socialbidrag (ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning) ökade till 8,8 miljarder kronor 2009. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Utbetalningarna ökade i mer än 90 procent av landets kommuner.

Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen – som högeralliansen ständigt felaktigt pekar ut som ett bidrag – bedöms öka med cirka 31 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.

Därtill har regeringen infört ett kommunalt vårdnadsbidrag. Den senaste statistiken från andra halvåret 2008 visar att 68 kommuner betalar ut sammanlagt 32 miljoner kronor i bidrag för att mammor ska vara hemma med sina barn.

Regeringen har genom medvetna beslut gjort fler människor beroende av bidrag i Sverige. Genom att arbetslösheten stiger, en halv miljon människor lämnat a-kassan och 50 000 utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas allt fler till socialbidrag för sin försörjning.

Detta drabbar inte bara enskilda människor och deras familjer. När socialbidragskostnaderna ökar i över 90 procent av landets kommuner drabbas också välfärden. De ökade socialbidragskostnaderna motsvarar 7 500 jobb i kommunerna per år.

Det behövs nu en ny politik i Sverige som på allvar angriper arbetslöshet och utanförskap. Sverige behöver investeringar i jobb och utbildningsmöjligheter och trygga försäkringar som fungerar när man behöver dem. Det är viktigare än ökade klyftor och fortsatta skattesänkningar på lånade pengar.

I den rödgröna budgetmotionen finns tydliga förslag på hur vi skall skapa fler jobb, bl.a.:

  • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
  • Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag
  • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
  • Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning